Welcome
Thanh Long Tầm Vu
Sản phẩm thanh long có chất lượng đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm do được sản xuất theo mô hình sản xuất tốt VietGAP, và nhà máy sơ chế đóng gói và khử trùng để sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường Mỹ và Châu Âu.
Thanh long Tầm Vu sản xuất theo tiêu chuẩn VIETGAP.
Qui trình sơ chế và đóng gói trái thanh long